Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

V UIP spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z zakonodajo. Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov – Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma obstoječo zakonodajo o varstvu podatkov.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani UIP po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

1.) O POLITIKI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov novic ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske, Ferrarska ulica 8, 6000 Koper (v nadaljevanju: UIP) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije UIP,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

     

2.) UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Ferrarska ulica 8, 6000 Koper.

 

3.) NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da UIP. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo.

Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik.

Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova obsega pošiljanje UIP novičnika, ki obsega nabor aktualnih novic o dejavnostih in aktivnostih UIP, razpisih, pozivih, prijavah in dogodkih, ki jih organiziramo, soorganiziramo ali podpiramo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli UIP, pri čemer si UIP pridržuje pravico do identifikacije stranke.

Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko zahteve o spremembi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na sedežu v Čevljarski ulici 27 v Kopru. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme UIP.

 

4) Posredovanje podatkov tretjim osebam UIP lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

(i) osebam, ki za UIP izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

(ii) osebam, ki za UIP opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo z UIP na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb,

v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki;

 

5) Rok hrambe osebnih podatkov

Kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen obveščanja hranijo do preklica Posameznika.

 

6) Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

UIP zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. UIP lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če UIP podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

UIP sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov UIP, Ferrarska ulica 8, 6000 Koper. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na sedežu podjetja v Čevljarski ulici 27 v Kopru.

Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko UIP zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje UIP:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja
 • informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča podjetje UIP naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 1. pravico do dostopa do podatkov,
 2. pravico do popravka,
 3. pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 4. pravico do omejitve obdelave
 5. pravico do prenosljivosti podatkov,
 6. pravico do ugovora,
 7. pravica do dostopa do podatkov

(i) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja UIP dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in

predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika podjetje UIP zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko UIP zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

(ii) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da UIP brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da UIP brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, UIP pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa UIP, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe,

nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

(iv) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da UIP omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • UIP osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval UIP, strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga UIP, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

(vi) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva UIP ali tretja oseba. UIP preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

7) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Ferrarska ulica 8, 6000 Koper.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Posameznik pri UIP uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi UIP meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri UIP v roku 15 dni. UIP mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

8) Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na www.uip.si in začne veljati 25. 5. 2018.