SIO 2018-2019

Program podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. je bil s sklepom št. 303-8-20/2017/4 z dne 20.6.2018 izbran kot izvajalec Programa »SIO 2018-2019« na območju Obalno-kraške statistične regije. Namen Programa SIO 2018-2019 je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

 • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Predmet Programa je finančna podpora aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam in sicer inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci); novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti »start up«, ter hitro rastočim podjetjem s potencialom globalne rasti »scale up«. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. UIP bo za ciljne skupine v obdobju trajanja Programa izvajal aktivnsoti v okviru dveh Faz in sicer:

 • Faza 1  - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
 • Faza 2  - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

OPREDELITEV NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI PO FAZAH 1 IN 2

Program je razdeljen v dve (2) ključni fazi in sicer FAZO 1 in FAZO 2, ki vključujeta sorodne aktivnosti, ki se med seboj organsko prepletajo s skupnim namenom zaznave ali identifikacije vsaj 100 kvalitetnih in inovativnih podjetniških idej, 20 ustanovljenih novih start-up podjetij, ter 15 inkubiranih start-up podjetij. 

 

Tip Aktivnosti: Promocijsko – motivacijski dogodki (A)

UIP bo v obdobju trajanja projekta izvedel skupno 38 dogodkov v okviru Faze 1+2. Dogodki bodo namenjeni vsem ciljnim skupinam (potencialni podjetniki, nova in obstoječa start-up podjetja) predvsem z namenom predstavitve splošnih informacij o tekočih programih SIO in UIP ali posameznih specifičnih tematik na temo podjetništva, ter izvedbo poslovnega mreženja, kot tudi predstavitev dobrih praks. Vsebina dogodkov je nekoliko bolj usmerjena v Fazo 1, torej odkrivanju talentov in podjetniških idej, ter vse do razvoja ideje do podjetja. Dogodki se bodo časovno odvijali praktično skozi celotno obdobje, konstantno, predvsem z namenom, da se zagotovi neprestana in redna komunikacija z vsemi ciljnimi skupinami. Aktivnost A je bistvena pri zajemu podjetniških idej, ter širitvi ozaveščenosti o pomenu podjetništva in start-up scene v obalno-kraški regiji.

 

Tip Aktivnosti: Informiranje in svetovanje (B)

V obdobju izvajanja operacije je načrtovanih skupaj za 308 ur individualne obravnave s ciljnimi skupinami v okviru Faze 1+2. Tudi v tem primeru načrtujemo več opravljenih svetovalnih ur za zaposlene v Fazi 1, kjer bo potekala individualna evalvacija in obravnava podjetniških idej. Pričakujemo, da bo večina udeležencev aktivnosti izhajala iz učinkovite izvedbe Aktivnosti A (promocijsko-motivacijski dogodki) in Aktivnosti C (tematski dogodki), kot tudi naključno preko uspešno izvedene promocije in diseminacije rezultatov posameznih aktivnosti. V Fazi 1 bo tako opravljenih približno 115 2-urnih individualnih svetovanj s podjetniškimi skupinami, posamezniki ali start-up podjetji, medtem ko bo v Fazi 2 opravljenih 39 2-urnih individualnih svetovanj, ki bodo potekala preko osebnega, elektronskega ali telefonskega stika. Svetovanja in informiranja se bodo časovno odvijala skozi celotno obdobje, konstantno, predvsem z namenom, da se zagotovi neprestana in redna komunikacija z identificiranimi potencialnimi podjetniki. Aktivnost B je bistvena pri nadaljevanju nudenja prilagojenih storitev predstavnikom ciljnih skupin, ki se bodo odločili za podjetniško pot. Cilj te Aktivnosti je pripeljati posameznike do faze ustanovitve start-up podjetja.

 

Tip Aktivnosti: Tematski dogodki (C)

V času trajanja projekta načrtujemo izvedbo skupno 72 tematskih dogodkov, ki bodo potekali v okviru Faze 1+2. Dogodki bodo izvedeni na več načinov in sicer kot tematske delavnice s predvidenimi predstavitvami relevantnih podjetniških vsebin, ter delom v skupini, kot tekmovalni dogodki s končno predstavitvijo podjetniške ideje pred ocenjevalno komisijo ali kot dvodnevni dogodki v obliki »start-up vikenda«, ter tudi kot podjetniške šole. Število izvedb dogodkov v okviru Faze 1 in Faze 2 je približno uravnoteženo, saj je pričakovati, da se bodo dogodkov udeleževali tako potencialni novi podjetniki (v začetni fazi razvoja ideje), kot tudi že delujoča start-up podjetja (v fazi inkubacije in rasti). Vsebina dogodkov bo osredotočena na posredovanje znanj in kompetenc za suveren začetek podjetniške poti oziroma pridobitvi kakovostnih in aktualnih znanj z različnih področij (intelektualna lastnina, statusne oblike podjetij, poslovno načrtovanje, finančno vrednotenje ideje, analiza trga in ciljnega segmenta, predstavitev ideje in nastopanje, spletno trženje, itd. ). Aktivnosti tipa C se bodo izvajale enakomerno skozi celotno obdobje trajanja projekta oziroma bo organizator poskrbel za vsaj 3 dogodke / mesec. Cilj Aktivnosti C je tudi, da se na dogodkih identificira čim več novih idej, ter razvije posamezno idejo do stopnje pred ustanovitvijo start-up podjetja.

 

Tip Aktivnosti: Mentoriranje (D)

Mentorski programa predstavlja ključ do uspeha oziroma zagona novega start-up podjetja, zato bo upravičenec UIP v obdobju trajanja projekta skupaj za Fazo 1+2 izvedel 1.496 mentorski ur, ki bodo izvedene bodisi s strani zaposlenih podjetniških svetovalcev (896 mentorskih ur) ali s strani zunanjih strokovnih podjetniških svetovalcev (600 mentorskih ur). V okviru mentorskega programa (Aktivnost D) se bomo nekoliko bolj usmerili v ciljno skupino obstoječih podjetniških skupin in podjetij na način zagotovitve poglobljenih vsebin glede na potrebe podjetja. Mentoriranec bo tako predstavil predlog mentorskega programa v katerem bo navedel ključne vsebine ter izbor mentorja. Organizator UIP bo predlagani program pregledal ter odobril oziroma predlagal primernejšega mentorja. Mentoriranje bo potekalo v predvidenem obsegu od 20-70 ur / letno in se bo izvajal neprestano. Načrtujemo, da naj bi se v obdobju trajanja operacije v mentorski program vključilo skupno vsaj 30 podjetij ali podjetniških skupin. Namen mentorskega programa je podpora podjetnikom pri oblikovanju učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.

 

Tip Aktivnosti: Svetovanje ekspertov (E)

Aktivnost se bo izvajala izključno v Fazi 2, ter je namenjena prednostno obstoječim in novim start-up podjetjem. Skupaj bo izvedenih 761 ekspertnih svetovalnih ur, ki bodo namenjene specialističnim temam, ter prilagojene potrebam inkubiranih in drugih start-up podjetij. Izvedli jih bodo tako zaposleni UIP kot zunanji izvajalci. Izvajanje bo potekalo podobno kot pri Aktivnosti D s to razliko, da bodo na tej aktivnosti na voljo priznani eksperti za posamezna specialistična področja. Predvsem bomo novim in obstoječim start up podjetjem ponudili vrhunsko svetovanje prilagojeno posameznemu podjetju odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij kot so širitev poslovne mreže v gospodarstvu, zasnova in izvedba potrebnih raziskav, urejanje področja intelektualne lastnine, finančno in davčno vrednotenje, ter posebej tudi evalvacijo s strani investitorjev. V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 je jasno izpostavljena potreba po razvoju novih finančnih instrumentov za spodbujanje zagona in rasti start-up podjetij.  Okviru izvajanja te aktivnosti bomo zagotovili podporo podjetjem tudi na tem pomembnem področju.

 

Tip Aktivnosti: Upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin (F)

V okviru te aktivnosti so načrtovani predvsem stroški dela zaposlenih na UIP v obsegu 3.840 ur, ki bodo izvajali aktivnosti nabora in presoje  podjetniških idej, predvsem v obliki priprave natečajev in razpisov za pridobitev inovativnih podjetniških idej, ter spodbujanje h kasnejši ustanovitvi start-up podjetij in inkubaciji (širitev portfelja). Aktivnost bo izvedena delno v Fazi 1 in delno v Fazi 2. Prav tako bo neprestano izvajano spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom napredka, prilagajanja komunikacijskih in promocijskih aktivnosti, ter izboljšanja možnosti vključevanja v UIP in SIO Programe. V okviru te aktivnosti so predvideni tudi stroški splošne promocije, ki bodo vključevali: vzdrževanje in nadgradnja spletnih promocijskih orodij, FB promocijske kampanije, razvoj in izdelava promocijskega materiala (tiskovine, drugo), promocija v tiskanih in radijskih medijih, itd. Skladno z razpisom pa bodo izvedene tudi aktivnosti vodenja in upravljanja lastnih evidenc, ki bodo podlaga za posredovanja zahtevanih informacij in podatkov naročniku Agenciji SPIRIT glede izvedenih aktivnosti in vključenih novih in obstoječih start-up podjetij (upravljanje portfelja). Namen aktivnosti F je podpora vsem ostalim aktivnostim, predvsem A – E, kjer bo zagotovljen tudi smiseln prehod ciljnih skupin iz ene aktivnosti v drugo, ter pridobljene kvalitetne informacije za interne evidence UIP.

 

Tip Aktivnosti: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje (G)

Aktivnost G je ciljno namenjena zaposlenim podjetniškim svetovalcem na UIP, ki bodo vključeni v različne aktivnosti izobraževanja skladno z letnim načrtom usposabljanja (Priloga – načrt usposabljanja). Prav tako pa bodo zaposleni vključeni tudi v aktivno sodelovanje s ključnimi deležniki na podlagi letnega načrta sodelovanja predvsem s 1. SIO in univerzitetnimi inkubatorji, ter 2. Subjekti podpornega okolja na lokalni / regionalni ravni (Priloga – načrt sodelovanja). UIP načrtuje delo zaposlenih podjetniških svetovalcev v obsegu 432 ur, ki bodo enakovredno razdeljene v Fazo 1 in Fazo 2. Aktivnosti se bodo izvajale neprestano, skozi celotno obdobje trajanja projekta predvsem z namenom učinkovitega sodelovanja in prenosa informacij ter dobrih praks med subjekti podpornega okolja, ter zagotovitve celostne podpore in obravnave ciljnih skupin. Predvidena so tudi dodatna sredstva izvedbe načrtovanih aktivnosti (udeležba na sestankih, konferencah, izobraževanjih). Namen celotne aktivnosti je dvig kompetence zaposlenih na SIO, ki bodo v obdobju trajanja projekta nadgradili lastne kompetence in znanja, kar bo bistveno prispevalo tudi k doseganju rezultatov projekta.

Preglednica: Skupni pregled načrtovanih aktivnosti UIP Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske d.o.o. po Fazah 1 in 2

Oznaka Aktivnosti

Tip Aktivnosti

Enota

Faza 1

Faza 2

Skupaj Faza 1+2

(A)

Promocijsko – motivacijski dogodki

Dogodek

25

13

38

(B)

Informiranje in svetovanje

Ura

230

77

307

(C)

Tematski dogodki

Dogodek

40

32

72

(D)

Mentoriranje

Ura

522

974

1.496

(E)

Svetovanje ekspertov

Ura

0

761

761

(F)

Upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin

Ura

1920

1920

3.840

(G)

Dvig kompetenc SIO in sodelovanje

Ura

216

216

432

PREDVIDENA LOKACIJA IZVAJANJA VSEH AKTIVNOSTI:

Aktivnosti, dogodki, mentoriranja in svetovanja se bodo izvajala na naslednjih razpoložljivih lokacijah UIP Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske d.o.o.:

 • predavalnicah Fakultet Univerze na Primorskem s sedeži v Kopru, Izoli in Portorožu,
 • na sedežu UIP, Ferrarska 8, 6000 Koper v lastniških poslovnih prostorih,
 • na lokaciji najetih poslovnih prostorov UIP, Čevljarska 27 v centru Kopra, ter
 • na lokaciji Centra mladih Koper, Gregorčičeva 4 v Kopru.
 • na izbrani lokaciji med podjetjem / potencialnim podjetnikom in zunanjih mentorjem,
 • na izbranih lokacijah izobraževanj, usposabljanj ter dogodkov povezanih s sestanki SIO in drugimi subjekti podpornega okolja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Celoten program je zastavljen terminsko in vsebinsko na način, da bo zagotovil kontinuirano možnost zaznave in identifikacije, kot tudi presoje inovativnih podjetniških idej in zamisli med ciljnimi skupinami z možnostjo takojšnjega preskoka v nadaljnjo fazo ustanovitve, zagona ter inkubacije start-up podjetja. Pri obstoječih start-up podjetjih bo opravljena podrobna analiza potreb in izzivov, ter izveden prilagojen mentorski program ter sodelovanje z strokovnjaki in eksperti z različnih področij. Namen aktivnosti A-E je ravno ta, da omogočajo neprestano možnost udeležbe na različnih primernih dogodkih in programih mentoriranja in svetovanja, kjer se ciljna populacija inovativnih potencialnih podjetnikov ter nova in obstoječa start-up podjetja s potencialom hitre rasti »start up« spozna s podpornim podjetniškim okoljem  UIP in SPIRIT, ter si pridobi želen informacije za nadaljnje delo na lastni podjetniški ideji. Tako bo UIP tudi prispeval k doseganju glavnih ciljev javnega razpisa in sicer 1. kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«, ter 2. specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA) «.